Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde, kişisel verilerinizin nasıl ve hangi amaçlarla işleneceği, gerektiğinde kimlere aktarılacağı ve sahip olunan haklar ile ilgili bilgilendirmeyi aşağıda bulabilirsiniz.  
 
1. Tanımlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. 
 
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. 
 
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem. 
 
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir 
 
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi. 
 
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi. 
 
2. Veri Sorumlusu LUNA FUARCILIK TİCARET A.Ş.  (1229. Sokak No:4 OSTİM- Ankara) KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket etmektedir. 
 
3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları 
 
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir: 
 
• Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi amacıyla, • Sözleşmelerin ifasını gerçekleştirmek amacıyla, • Yürürlükteki mevzuat uyarınca fatura düzenleme ve yürürlükteki mevzuattan kaynaklı haklarını tam ve gereği gibi kullanabilmelerini temin etmek amacıyla, • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek amacıyla, • Hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere sunabilmek ya da bilgi vermek amacıyla, • Fuar kapsamlarının katılımcı ve ziyaretçi beklentilerine uygun şekilde planlanması, etkinliğin izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla, 
• Fuarların katılımcı, ziyaretçi, basın, ilgili sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bilinirliğinin artırılması amacıyla, • Müşteriler, fuar katılımcıları ve/veya fuar ziyaretçilerine ilişkin veri tabanlarının oluşturulması, pazarlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, müşterilerimizi, fuar katılımcı ve ziyaretçilerini tanımak, karşılıklı iletişimi artırmak, veri analizi ve araştırma yapabilmek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla, • LUNA Fuarcılık’ın ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak amacıyla, • Yazılı, sözlü veya elektronik ortamlarda işlemlerinizi tamamlayabilmeniz için gerekli tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek amacıyla, • İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini amacıyla, • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amacıyla, • Bunların yanı sıra, sunmuş olduğumuz hizmetlerin tanıtımı ve pazarlanması için iş birliği yaptığımız kuruluşlar ve anlaşmalı olduğumuz ticari elektronik ileti aracı hizmeti sağlayıcısı tarafından işlenecek veya hali hazırda işlenmiş olan iletişim adreslerinize, LUNA Fuarcılık’ın hizmetleriyle ilgili tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için SMS ve/ veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılması amacıyla da kişisel verileriniz işlenebilecektir.  • Hizmet sunduğumuz fuar alanları; etkinliğin izlenmesi, ziyaretçi akışının gözlenmesi ve güvenliğin tesis edilmesi amaçlarıyla video kameralar ile kayıt altına alınmaktadır. Bu görüntüler, sonrasında herhangi başkaca bir amaç için kullanılmamaktadır.  

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılacağı Kişiler ve Aktarım Amaçları Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak 3. kişilere aktarmaktadır.  KVKK başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıda sayınlar dahil yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılabilir ve bu kişilere aktarılabilir; ·Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi için, iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, grup şirketlerimiz ve hissedarlarımıza,    · Veri işleme faaliyetlerinde bize destek sunan hizmet sunuculara, · Sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin sağlanabilmesi amacıyla tedarikçilerimize,  · İlgili mevzuat hükümleri uyarınca ticari faaliyetlerimizin denetimi için denetim firmalarına, · Hukuki yetkileri dahilinde yapacakları talepleri kapsamında, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ·   Veri aktarımı için onayınızı aldığımız diğer alıcılara. 
 
5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerek tarafımızca, gerekse birlikte çalıştığımız veya yetkilendirdiğimiz veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, muhtelif sözleşmeler, çağrı merkezleri, elektronik formlar, internet sitesi, anketler, sosyal medya uygulamaları dahil, sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, ayrıca, Şirketimiz ile yapmış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar 
gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla da toplanabilmektedir. Şirketimizin ticari ve idari faaliyetleri ile ilgili mevzuattan (ticaret, vergi ve SGK mevzuatı gibi) doğan yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için, kişisel verilerinizin işlenmesi ve belirli sürelerle muhafaza edilmesi gerekebilmektedir. 
 
6. Haklarınız Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’da öngörülen haklarınız şunlardır: a)    Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b)    Kişisel veriniz işlendiyse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verinizin işlenme amacını ve verinizin bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e)   Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme, f) KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, h) İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i)     Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda belirtilen haklarla ilgili tüm taleplerinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler ile, info@sedecturkey.com             adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak veya başvuranın kimlik tespitine yarar belgelerin bir örneğinin eklendiği ıslak imzalı bir dilekçeyi aşağıdaki adrese elden veya iadeli taahhütlü mektup ile göndererek iletebilirsiniz. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.    
Başvuru talebinizde, kullanmayı talep ettiğiniz hakkınız ve başvurunuza konu hususa ilişkin detayları açık ve anlaşılır olmalıdır. Ayrıca, talebiniz şahsınız ile ilgili olmalı, başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olduğunuza dair belgenin ve kimliğinizi doğrular sair belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.